Публічний договір-оферта про надання консультаційних послуг

м. Харків, Україна

Договір діє з «01» січня 2021 року

Дана публічна оферта про надання консультаційних послуг (далі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб і є публічною пропозицією Товариство з обмеженою відповідальністю «СІГМА УНІВЕРСИТЕТ», в особі директора Шевчук Ольги Олександрівни, що діє на підставі Статуту, (далі – «Виконавець»), укласти договір про надання консультаційних послуг (далі – «Договір»), на зазначених нижче умовах:

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Акцептом цієї Оферти є оплата особою (далі – «Замовник») консультаційних послуг в порядку, передбаченому розділом 2 цього Договору.

Здійснюючи акцепт цієї Оферти, Замовник погоджується з усіма умовами Договору в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті даного Договору.

Приймаючи цю Оферту, Замовник тим самим підтверджує, що викладені в Договорі умови не обмежують його законних прав та інтересів.

Текст цього Договору розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://university.sigma.software/publichniy-dogovir-oferta-pro-nadannya/

Далі за текстом Виконавець і Замовник разом іменуються – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

1. ПРЕДМЕТ

1.1 Виконавець відповідно до умов цього Договору надає Замовнику консультаційні послуги з проведення освітнього Курсу (далі – Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти надані Послуги та оплатити їх в порядку і строки, передбачені цим Договором.

1.2 Місце надання Послуг:

  • м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, БЦ «Telesens»;
  • м. Київ, вул. Ярославська 58, БЦ «Астарта»;
  • м. Львів, вул. Наукова, 7Д.
  • онлайн
  • інші локації

1.3 Найменування освітнього Курсу, опис, вартість, тривалість, дата початку та конкретне місце надання Послуг – вказані в Додатках до цього Договору:

Додаток 48 до договору – Основний курс .NET (від 04 січня 2021),

Додаток 49 до договору – Основы DevOps (від 04 травня 2021),

Додаток 50 до договору – Програмування на Python. Інтенсів. (від 1 червня 2021),

Додаток 51 до договору – Java Web Services (від 2 червня 2021),

Додаток 52 до договору – Побудова асинхронних додатків на Python (від 5 липня 2021),

Додаток 53 до договору – Design toolset для проектування систем (від 27 липня 2021),

Додаток 54 до договору – Основний курс .NET (C#) (від 10 серпня 2021),

які є його невід’ємною частиною.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1 Вартість Послуг вказана у відповідному Додатку до Договору, який є його невід’ємною частиною.

2.2 Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або за допомогою платіжної системи LiqPay на умовах 100% оплати вартості Курсу, якщо інше не вказано у відповідному додатку до даного Договору.

2.3 Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України – гривні.

2.4 Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

2.5 Заявка на надання Послуг оформляється шляхом реєстрації на сайті: https://university.sigma.software 

Після оформлення заявки Замовник може оплатити вартість Послуг:

–за допомогою платіжної системи LiqPay відповідно до правил даної платіжної системи;

або

– шляхом оплати надісланого Виконавцем на електронну пошту Замовника рахунку на оплату Послуг. В даному випадку оплата Послуг повинна бути проведена Замовником протягом 2 (двох) банківських днів з моменту отримання на електронну пошту рахунку на оплату, але в будь-якому випадку – не пізніше 3 (трьох) днів до початку надання Виконавцем Послуг за Договором.

2.6 Моментом оплати Послуг вважається зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

2.7 У випадку відмови Замовника від Послуг менш ніж за 3 (три) робочих дні до дати початку надання Послуг Виконавцем, грошові кошти, внесені Замовником в порядку, передбаченому п.п. 2.2-2.5 цього Договору, поверненню не підлягають, але Замовник має право відступити право вимоги щодо надання Послуг на умовах, обумовлених цим Договором, обраній ним особі. В такому випадку вказана Замовником особа має право вимагати надання їй Послуг, обумовлених цим Договором, на умовах оплати Послуг Замовником.

2.8 У разі не надання Послуг з вини Виконавця, грошові кошти, внесені Замовником як оплата вартості Послуг, повертаються в повному обсязі, не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту пред’явлення вимоги Замовником.

2.9 У разі неоплати Замовником Послуг у встановлені цим Договором чи відповідним Додатком строки, Виконавець має право звернутись до суду для стягнення заборгованості із Замовника.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Виконавець зобов’язується:

3.1.1 Надавати Послуги належним чином, в порядку та обсягах, передбачених цим Договором та Додатком до нього;

3.1.2 Забезпечити Замовника матеріалами, необхідними для результативного надання Послуг, в обсязі, який визначається Виконавцем самостійно;

3.1.3 По закінченню освітнього Курсу на прохання Замовника надати такому Замовнику два примірники Акта прийому-передачі наданих послуг (далі – Акт) для підписання, а також сертифікат про проходження Курсу, якщо інше не визначено у Додатках до цього Договору;

3.1.4 Протягом 5 (п’яти) банківських днів, з дати пред’явлення вимоги Замовником, повернути грошові кошти, сплачені Замовником за Послуги, передбачені цим Договором, у разі відмови Замовника від прийняття Послуг не пізніше 3 (трьох) днів до дати початку надання Послуг, а також в інших випадках прямо передбачених цим Договором.

3.2 Виконавець має право:

3.2.1 Отримувати вихідні дані від Замовника, які необхідні Виконавцю для надання Послуг відповідно до умов цього Договору;

3.2.2 В односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, змінювати вартість Послуг, а також інші умови, з попередньою публікацією змін на сайті.

При цьому, зміна вартості фактично сплачених Послуг, не допускається;

3.2.3 У разі надання Послуг онлайн та на власний розсуд Виконавця, Виконавець може здійснювати відеозапис відповідного освітнього Курсу і надавати Замовнику до нього доступ шляхом надіслання такого відеозапису на електронну пошту Замовника.

3.3 Замовник зобов’язується:

3.3.1 Оплатити Послуги Виконавця на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору;

3.3.2 Відповідально слідувати навчальним інструкціям Виконавця, відвідувати заняття, виконувати практичні та домашні завдання;

3.3.3 Дбайливо ставитися до майна Виконавця, відшкодовувати збитки, завдані майну Виконавця, відповідно до чинного законодавства України;

3.3.4 Не публікувати, не передавати третім особам і не використовувати в комерційних цілях методичні матеріали, надані Замовнику під час надання Послуг;

3.3.5 У день отримання від Виконавця двох примірників Акта, підписати Акти і повернути один екземпляр Виконавцю;

3.3.6 Не копіювати, не зберігати, не передавати третім особам, не використовувати в комерційних цілях, не поширювати в мережі Інтернет відеозаписи освітніх Курсів, які були надані Замовнику Виконавцем шляхом надіслання на електронну пошту Замовника.

3.4 Замовник має право:

3.4.1 Отримувати Послуги, передбачені цим Договором та Додатком до нього;

3.4.2 Вимагати дотримання Виконавцем умов цього Договору;

3.4.3 Відмовитися від Послуг, оплачених в порядку, передбаченому п.п. 2.2-2.5 цього Договору, з правом вимагати повернення сплачених коштів, якщо така відмова була надана Виконавцю не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати початку надання Послуг.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1 Виконавець не несе відповідальності за якість роботи третіх осіб, які опосередковано беруть участь у виконанні умов цього Договору. Наприклад, провайдерів інтернету, поштових служб, операторів телефонного зв’язку, орендодавців і т.д.

4.2 Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору з вини третіх осіб, зазначених у пункті 4.1 Договору. У разі, якщо з якої-небудь причини Виконавець не надає Послуги у строки, встановлені у даному Договорі чи відповідному Додатку до нього, відповідальність Виконавця обмежується виключно обов’язком надати відповідні Послуги в нові строки, запропоновані Виконавцем.

4.3 Виконавець не несе відповідальності за те, яким чином Замовник використовуватиме отриману під часі надання Послуг інформацію і результати її використання Замовником.

4.4 Сукупна відповідальність Виконавця за Договором, за будь-яким позовом або претензією щодо Договору або його виконання, обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за цим Договором.

4.5 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.6 Замовник також несе відповідальність за порушення пп. 3.3.6 п. 3.3 цього Договору. У випадку виявлення Виконавцем порушення Замовником пп. 3.3.6 п. 3.3 цього Договору, Замовник сплачує Виконавцю штраф у двократному розмірі вартості наданих Послуг.

4.7 Всі суперечки і розбіжності вирішуються шляхом переговорів Сторін.

4.8 Всі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

5. ФОРС МАЖОР

5.1 Сторони не несуть відповідальності за невиконання, або неналежне виконання зобов’язання за цим договором, якщо доведуть, що це сталося внаслідок настання обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладення цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами, і Сторони зробили всі можливі і залежні від них заходи щодо належного виконання своїх обов’язків. До форс-мажорних обставин належать зокрема: військові дії, вплив сил природи (землетрус, повінь тощо), рішення державних органів. Про настання форс-мажорних обставин, Сторони сповіщають одна одну протягом трьох робочих днів з моменту їх настання.

5.2 У разі виникнення форс-мажорних обставин термін виконання зобов’язань за цим договором переноситься на період, протягом якого діють такі обставини і їх наслідки.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1 Договір набуває чинності з моменту його акцепту на умовах, визначених цим Договором, і припиняє свою дію після виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань в повному обсязі.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1 Видача сертифіката державного зразка за підсумками надання Послуг не передбачена.

7.2 Замовник підтверджує, що він до укладення цього Договору ознайомився з усіма його умовами, і свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір.

7.3 Усі зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу, якщо вони викладені Виконавцем на сайті за адресою: https://university.sigma.software/publichniy-dogovir-oferta-pro-nadannya/

7.4 У випадку не підписання Замовником Акту без обґрунтування причин в письмовому вигляді в терміни, зазначені в п.3.3.5 даного Договору, Виконавець робить про це відмітку в Акті і підписує його в односторонньому порядку. В такому випадку Акт вважається підписаним, а Послуги – наданими належним чином.

7.5 Замовник надає Виконавцю дозвіл на обробку, використання і зберігання своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», в обсязі, що міститься в цьому Договорі, рахунках, актах та інших документах, пов’язаних з виконанням цього Договору, з метою забезпечення виконання Виконавцем зобов’язань за цим Договором, подачі необхідної звітності, спрямування Замовнику інформаційних і рекламних матеріалів. Замовник зобов’язаний надавати Виконавцю правдиві персональні дані. Замовник засвідчує той факт, що він поінформований про всі аспекти обробки, використання і зберігання своїх персональних даних, згідно з нормами чинного законодавства України про захист персональних даних.

8. РЕКВІЗИТИ

Виконавець

ТОВ «СІГМА УНІВЕРСИТЕТ»

ЄДРПОУ 44152945

Україна, 64300, Харківська обл., місто Ізюм, вул. Соборна, будинок 47, кв. 21

Директор ___________ О. О. Шевчук